https://avto-sila.com/

Професійні програми

 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

Програма п ризначена для державних службовців V–VII категорій посад і осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців Донецької області.

Мета навчання державних службовців за ПППК полягає в тому, щоб:

 • надати, оновити, актуалізувати знання, необхідні для ефективної професійної діяльності на державній службі;
 • вдосконалити вміння компетентно і відповідально виконувати професійні функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам;
 • розвинути особистісні якості, що формують професійну компетентність державного службовця та визначають рівень якості виконання професійних обов’язків та завдань;
 •  за допомогою новітніх соціальних технологій надати знання з сучасного менеджменту та взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації, що дозволить державним службовцям здійснювати свою діяльність на принципах об'єктивності, гласності, відкритості і прозорості, з урахуванням норм професійної етики;
 • посилити спроможність державних службовців використовувати методи аналізу і  ефективного впровадження засад державної політики, вироблення пропозицій щодо її вдосконалення, забезпечення та реалізації;
 • привести фахову підготовку у відповідність до сучасних вимог до професійної кваліфікації державного службовця;
 • сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися, в «навчанні протягом всього життя».

Зміст навчання за ПППК спрямований на оновлення та поглиблення правових, економічних, управлінських, соціально-гуманітарних, а також спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців. Навчання за ПППК державних службовців є основною формою підвищення кваліфікації.

Структура ПППК. Відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, методичних рекомендацій Головного управління державної служби України щодо розробки навчальних програм, програма побудована за модульним принципом і за своїм змістом вона поділяється на загальну, функціональну і галузеву складові, кожна з яких, в свою чергу, має дві частини: нормативну, обов'язкову для вивчення всіма слухачами у всіх навчальних закладах. Зміст нормативної частини визначається Головним управлінням державної служби України; варіативну (вибіркову), навчальні модулі якої розробляються навчальними закладами спільно з замовниками навчання, виходячи з конкретних потреб слухачів у навчанні.

Зміст загальної складової ПППК передбачає надання та поглиблення конкретних знань і умінь з управлінських, правових, економічних, політологічних, соціально-гуманітарних дисциплін та застосування їх на практиці, а також корегування світоглядних засад державного службовця для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов'язків і повноважень.

Зміст загальної складової ПППК передбачає надання та поглиблення конкретних знань і умінь з управлінських, правових, економічних, політологічних, соціально-гуманітарних дисциплін та застосування їх на практиці, а також корегування світоглядних засад державного службовця для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов'язків і повноважень.

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які визнані замовниками навчання як найважливіші для ефективного здійснення державними службовцями своїх функцій в регіоні в сучасних умовах. Перелік модулів, що застосовуються під час навчання, формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

Функціональна складова ПППК пропонує державним службовцям здобуття додаткових знань і умінь відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців, які дозволять йому розв’язувати поставлені перед ним завдання, тобто безпосередньо виконувати управлінські або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в його посадових інструкціях.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні та розвитку.

До варіативної частини входять навчальні модулі, які повинні поглибити знання, вміння та навички з питань практичного застосування управлінських наук, враховуючи потреби працівників органів влади регіону. Перелік модулів, що застосовують під час навчання, формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

Галузева складова ПППК повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності. Перелік модулів, що застосовують під час навчання, формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

Нормативна частина (ЗН)

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем

ЗН-4

Державне управління і державна служба

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

ЗН-6

Державне регулювання економіки

ЗН-7

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні

Варіативна частина (ЗВ)

ЗВ-1

Історія земського та міського самоврядування в Україні

(1864- 1917 рр.)

ЗВ-2

Антикризове фінансове управління економікою району

ЗВ-3

Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю

ЗВ-4

Фінансово-інвестиційні ресурси розвитку регіону

ЗВ-5

Державна політика енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в регіоні

ЗВ-6

Децентралізація державного управління

ЗВ-7

Запобігання та протидія корупції

ЗВ-8

Ґендерні аспекти в державному управлінні

ЗВ-9

Державна політика протидії торгівлі людьми

ЗВ-10

Проблеми сталого розвитку регіону та шляхи до європейської та євроатлантичної інтеграції

ЗВ-11

Реформування державного управління України та реалізація політики ЄС «Східне партнерство»

ЗВ-12

Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС

ЗВ-13

Державна інформаційна політика в контексті європейської інтеграції України

ЗВ-14

Розвиток єврорегіонального співробітництва

ЗВ-15

Національна безпека України і НАТО

ЗВ-16

Україна і Світова організація торгівлі

ЗВ-17

Основи споживчої політики в системі державного управління

Підсумковий контроль*

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

Нормативна частина (ФН)

ФН-1-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників)

ФН-1-2

Організація діяльності державного службовця (для виконавців)

ФН-2

Ділове українське мовлення

Варіативна частина (ФВ)

ФВ-1-1

Управління персоналом (для керівників)

ФВ-1-2

Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній сфері (для спеціалістів)

ФВ-2

Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень

ФВ-3

Культура і етика в професійній діяльності

ФВ-4

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації

ФВ-5

Презентація особистої точки зору

ФВ-6

Стратегія кар’єри державного службовця

ФВ-7

Організація зв’язків з громадськістю в органах влади

ФВ-8

Запровадження систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9000-2007 в органах виконавчої влади

ФВ-9

Використання інформаційних технологій у практичній діяльності

ФВ-10

Психодіагностика професійно важливих якостей держслужбовців

ФВ-11

Регулювання поведінки з урахуванням контролю особистих емоцій

Підсумковий контроль*

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

Варіативна частина (ГВ)

ГВ-1

Діловодство та архівна справа органу виконавчої влади

ГВ-2

Робота із зверненнями громадян

ГВ-3

Виконавська дисципліна та контроль в державних установах

ГВ-4

Організаційне і кадрове забезпечення органу виконавчої влади

ГВ-5

Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах

ГВ-6

Забудова території і реформування житлово-комунального господарства

ГВ-7

Місцевий економічний розвиток

ГВ-8

Ринкові відносини і маркетинг сільськогосподарської продукції

ГВ-9

Розвиток споживчого ринку та послуг

ГВ-10

Правове регулювання державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців

ГВ-11

Надання адміністративних послуг

ГВ-12

Адміністрування та управління в публічній адміністрації

ГВ-13

Підготовка аналітичних і програмних документів

ГВ-14

Контроль за відповідністю законодавству нормативних документів місцевих органів виконавчої влади

ГВ-15

Актуальні питання професійного розвитку державного службовця

ГВ-16

Основні напрями адміністрування державного реєстру виборців

ГВ-17

Організація роботи районних фінансових управлінь

ГВ-18

Організація роботи районних відділів освіти

ГВ-19

Основні напрями розвитку   охорони здоров’я в регіоні

ГВ-20

Соціальне партнерство як основа формування регіональної політики, соціально-трудових відносин та зайнятості населення

ГВ-21

Організація призначення соціальної допомоги

ГВ-22

Система охорони дитинства в Україні

ГВ-23

Організація соціальної роботи з сім’ям та молоддю

ГВ-24

Основні напрями розвитку  культури і туризму в регіоні

ГВ-25

Безпека в надзвичайних ситуаціях

ГВ-26

Практика складання та шляхи підвищення якості земельної документації

ГВ-27

Особливості перевірок державними контролюючими органами

ГВ-28

Організація роботи відділень державного казначейства

ГВ-29

Організація роботи структурних підрозділів ПФУ

ГВ-30

Особливості проходження державної служби

ГВ-31

Робота з системою «Картка» в органах влади

ГВ-32

Вивчення організації та досвіду роботи органу влади

ГВ-33

Робота з джерелами інформації

Підсумковий контроль*

 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

 

Програма призначена для депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають, як правило посади V – VII категорій посад в виконавчих органах місцевого самоврядування, а також  вона може застосовуватися для вперше обраних сільських, селищних і міських голів, які обіймають посади IV категорії.

Мета навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування за Професійною програмою полягає в тому, щоб:

 • надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного виконання представницьких функцій і успішної служби в органах місцевого самоврядування;
 • привести фахову підготовку депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність сучасним вимогам;
 • сформувати у депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні та професійному розвитку.

Зміст навчального матеріалу враховує вимоги до професійних обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування, різноплановість їх діяльності, а також обумовлюється вимогами державної регіональної політики України. Остання спрямована на створення повноцінного життєвого середовища для населення на усій території України, збереження єдності держави, забезпечення сталого збалансованого розвитку її регіонів, узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів, а також інтегрування нашої країни в європейську спільноту. Зміцнення правових і демократичних засад розбудови української державності зумовлюють потребу у підвищенні освітнього (професійного) рівня як депутатів місцевих рад, так і сільських, селищних, міських голів, інших посадових осіб місцевого самоврядування.

Структура ПППК побудована за модульним принципом і за своїм змістом вона поділяється на три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких, в свою чергу, має дві частини: нормативну , обов'язкову для вивчення всіма слухачами у всіх навчальних закладах. Зміст нормативної частини визначається Головним управлінням державної служби України; варіативну (вибіркову), навчальні модулі якої розробляються навчальними закладами спільно з замовниками навчання, виходячи з конкретних потреб слухачів у навчанні.

Загальна складова . Зміст навчання за загальною складовою передбачає надання та поглиблення конкретних знань і вмінь з управлінських, правових, економічних, політологічних, соціально-гуманітарних дисциплін, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду з державного управління та місцевого самоврядування і застосування їх на практиці, а також корегування світоглядних засад слухачів для забезпечення адекватного розуміння ними своїх повноважень.

До нормативної частини загальної складової увійшли модулі, що стосуються історії держави і місцевого самоврядування в Україні, територіальної організація влади в Україні, основ місцевого самоврядування, права, адміністрування, економіки, фінансів, політології, соціальних та гуманітарних наук.

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які визнані замовниками навчання як найважливіші для ефективного здійснення посадовими особами своїх функцій в сучасних умовах та вирішення поточних завдань державної політики у певних сферах суспільного життя в регіоні. Перелік модулів, що застосовуються під час навчання, формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

Функціональна складова. Зміст навчання за функціональною складовою передбачає здобуття додаткових знань і вмінь відповідно до повноважень посадових осіб і органів місцевого самоврядування, сприяють опануванню таких навчальних тем, які дозволять слухачам  розв’язувати поставлені перед ними завдання, виконувати свої представницькі та управлінські функції і обов'язки.

Нормативна частина функціональної складової комплектується навчальними модулями, які покликані стимулювати у слухачів потребу щодо опанування адміністративної культури, сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук.

Варіативна частина функціональної складової направлена на поглиблення знань, розвиток умінь та навичок щодо практичного застосування управлінських наук, враховуючи потреби депутатів місцевих рад і посадових осіб місцевого самоврядування області, в сфері стратегічного планування, управління персоналом, прийняття управлінських рішень, культури і етики, ділової риторики, основ муніципального менеджменту у галузі житлово-комунального господарства, розвитку споживчого ринку, транспорту і зв’язку. Крім того, передбачається поглиблення знань та розвиток умінь і навичок слухачів щодо налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади та організації зв’язків з громадськістю. Перелік модулів, що застосовуються під час навчання, формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

Галузева складова. Зміст цієї складової програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень за напрямами діяльності органів місцевого самоврядування. Перелік модулів, що застосовують під час навчання,  формується з запропонованого навчальним закладом списку – на вибір замовника.

 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

Нормативна частина (3Н)

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

ЗН-3

Місцеве самоврядування в Україні

ЗН-4

Право і законотворчий процес

ЗН-5

Державне управління і служба в органах місцевого самоврядування

ЗН-6

Правове забезпечення державного управління

ЗН-7

Управління місцевими фінансами та бюджетом

ЗН-8

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні

Варіативна частина (3В)

ЗВ-1

Історія земського та міського самоврядування в Україні

(1864-1917 рр.)

ЗВ-2

Антикризове фінансове управління економікою

ЗВ-3

Регіональні аспекти управління інноваційною діяльністю

ЗВ-4

Фінансово-інвестиційні ресурси розвитку регіону

ЗВ-5

Правове регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ЗВ-6

Правове регулювання управління об’єктами комунальної власності

ЗВ-7

Державна політика енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в регіоні

ЗВ-8

Децентралізація державного управління і розвиток місцевого самоврядування

ЗВ-9

Запобігання та протидія корупції

ЗВ-10

Ґендерні аспекти в державному управлінні

ЗВ-11

Державна політика протидії торгівлі людьми

ЗВ-12

Проблеми сталого розвитку регіону та шляхи до європейської та євроатлантичної інтеграції

ЗВ-13

Реформування державного управління України та реалізація політики  ЄС «Східне партнерство»

ЗВ-14

Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС

ЗВ-15

Державна інформаційна політика в контексті європейської інтеграції України

ЗВ-16

Розвиток єврорегіонального співробітництва

ЗВ-17

Національна безпека України і НАТО

ЗВ-18

Україна і Світова організація торгівлі

ЗВ-19

Основи споживчої політики в системі державного управління

Підсумковий контроль*

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

Нормативна частина (ФН)

ФН-1

Психологічні аспекти управлінської діяльності

ФН-2

Організаційна культура в органах місцевого самоврядування

ФН-3

Організаційне забезпечення роботи ради

ФН-4

Культура мовлення як складова адміністративної культури

ФН-5

Використання інформаційних технологій у практичній діяльності

Варіативна частина (ФВ)

ФВ-1-1

Управління персоналом (для керівників)

ФВ-1-2

Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній сфері (для спеціалістів)

ФВ-2

Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень

ФВ-3

Культура і етика в професійній діяльності

ФВ-4

Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації

ФВ-5

Презентація особистої точки зору

ФВ-6

Стратегія кар’єри посадової особи місцевого самоврядування

ФВ-7

Організація зв’язків з громадськістю

ФВ-8

Основи муніципального менеджменту

ФВ-9

Стратегічне планування розвитку громади

ФВ-10

Ефективне вирішення проблем землеустрою та містобудування в територіальній громаді

ФВ-11

Управління соціальною сферою територіальної громади

ФВ-12

Статус, повноваження, організація роботи депутата місцевої ради

ФВ-13

Запровадження систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9000-2007 в органах місцевого самоврядування

ФВ-14

Психодіагностика професійно важливих якостей посадових осіб місцевого самоврядування

ФВ-15

Регулювання поведінки з урахуванням контролю особистих емоцій

Підсумковий контроль*

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

Варіативна частина (ГВ)

ГВ-1

Діловодство та архівна справа органу місцевого самоврядування

ГВ-2

Робота із зверненнями громадян

ГВ-3

Виконавська дисципліна та контроль в органах місцевого самоврядування

ГВ-4

Організаційне і кадрове забезпечення органу місцевого самоврядування

ГВ-5

Вчинення окремих видів нотаріальних дій в органах місцевого самоврядування

ГВ-6

Особливості виконання місцевих бюджетів в умовах їх казначейського обслуговування

ГВ-7

Бухгалтерський облік і звітність у бюджетних установах

ГВ-8

Забудова території і реформування житлово-комунального господарства

ГВ-9

Місцевий економічний розвиток

ГВ-10

Ринкові відносини і маркетинг сільськогосподарської продукції

ГВ-11

Розвиток споживчого ринку та послуг

ГВ-12

Правове регулювання державної реєстрації юридичних та фізичних осіб–підприємців

ГВ-13

Надання адміністративних послуг

ГВ-14

Адміністрування та управління в публічній адміністрації

ГВ-15

Підготовка аналітичних і нормативних документів

ГВ-16

Контроль за відповідністю законодавству нормативних документів органів місцевого самоврядування

ГВ-17

Актуальні питання професійного розвитку посадової особи місцевого самоврядування

ГВ-18

Основні напрями адміністрування державного реєстру виборців

ГВ-19

Організація роботи фінансових управлінь

ГВ-20

Організація роботи відділів освіти

ГВ-21

Основні напрями розвитку   охорони здоров’я в громаді

ГВ-22

Соціальне партнерство як основа формування регіональної політики, соціально-трудових відносин та зайнятості населення

ГВ-23

Організація призначення соціальної допомоги

ГВ-24

Система охорони дитинства в Україні

ГВ-25

Організація соціальної роботи з сім’ям та молоддю

ГВ-26

Основні напрями розвитку  культури і туризму в регіоні

ГВ-27

Безпека в надзвичайних ситуаціях

ГВ-28

Практика складання та шляхи підвищення якості земельної документації

ГВ-29

Окремі напрями діяльності органів місцевого самоврядування

ГВ-30

Робота з системою «Картка» ЄДКС «Кадри» в органах влади

ГВ-31

Вивчення організації та досвіду роботи органу місцевого самоврядування

ГВ-32

Робота з джерелами інформації

Підсумковий контроль*

       

 

 

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОРОТКОСТРОКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ З ЛІДЕРСТВА
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК»

 

Програма розроблена на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 (п. 200.1. розділу «Організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби»), Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012, заходів Регіональної програми розвитку і управління персоналом в місцевих органах влади на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 28.12.2011 № 6/8-191, з метою організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників і працівників державних підприємств, установ і організацій, випускників вищих навчальних закладів з лідерства та управлінських навичок.

Програму курсу розроблено для слухачів Донецької регіональної школи лідерів Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Її основою виступає досвід розробки навчального процесу та змісту тренінгової програми розвитку лідерства 2011 р. на базі Школи вищого корпусу державної служби при Нацдержслужбі України. 

Програма курсу - це тренінгова програма, спрямована на набуття лідерських та управлінських навичок, які забезпечують високий рівень ефективності професійної діяльності та необхідні для оперативного реагування на вимоги та виклики, що виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації, економічного розвитку, європейської інтеграції.

Мета курсу – підвищення рівня професійної компетентності персоналу з лідерства та управлінських навичок.

Завдання курсу:

 • оволодіння системою знань та професійних умінь, які забезпечують підготовку до виконання професійних обов’язків в умовах модернізації державного управління в Україні та проведення системних реформ;
 • розвиток системи знань та умінь, які забезпечують здатність ефективно реалізувати реформи в Україні, державну кадрову політику в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • формування та розвиток лідерських якостей;
 • удосконалення навичок самоосвіти.

У процесі застосування різних форм організації навчання передбачається надання навчальній роботі із слухачами проблемного та комплексного характеру, що полягає у поєднанні завдань, змісту та технологій, спрямованих на підвищенні рівня їх професійної компетентності, впровадження Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

 

Вимоги до знань та вмінь:

У результаті опрацювання навчального матеріалу Програми курсу слухачі повинні

знати:

 • Конституцію України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закон України «Про доступ до публічної інформації», трудове та бюджетне законодавство;

–теоретичні основи лідерства;

–види комунікації, що забезпечують зв’язок між людьми та інституціями, передачу знань, ідей, позицій;

–інструменти підвищення управлінської спроможності;

–основи стратегічного та проектного менеджменту;

–основи економіки, права, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів;

–основи державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішню організацію їх діяльності;

–управління змінами;

–аналіз політики та державних фінансів;

–управління людськими ресурсами;

–основи психології та сучасні методи управління персоналом;

–засади співробітництва і роботи в команді;

–технологію прийняття управлінських рішень;

–державну мову;

–засади організаційної та мовної культури лідера;

–основи управління, організації праці, діловодства;

–знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

            вміти:

 • розробляти організаційну структуру, що відповідає стратегії, цілям і завданням, внутрішнім і зовнішнім умовам діяльності державного органу;
 • розробляти збалансовані кошториси витрат на утримання апарату, контролювати використання коштів;
 • планувати та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів;
 • здійснювати моніторинг та аналіз надання послуг;
 • систематизувати і узагальнювати інформацію, конструктивно ухвалювати рішення на основі аналізу і синтезу;
 • готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління;
 • володіти основами комунікацій;
 • вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення;
 • проводити обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору;
 • проводити системний аналіз, аналіз загроз;
 • налагоджувати ефективну взаємодію персоналу державної служби в державному органі з метою досягнення запланованих результатів шляхом поділу (делегування) завдань, роботи і повноважень між працівниками та здійснення контролю за їх виконанням;
 • укомплектовувати персонал державної служби в державному органі компетентними працівниками;
 • організовувати та планувати роботу підлеглих;
 • давати кваліфіковані консультації щодо методів та конкретних процедур, які повинні забезпечити виконання поставлених завдань;
 • своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів;
 • володіти технологіями управління персоналом;
 • визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;
 • управляти в кризових ситуаціях;
 • ефективно розміщувати та використовувати ресурси (в тому числі матеріальні та фінансові) та контролювати заплановані заходи з метою отримання очікуваних результатів;
 • планувати роботу в державному органі, володіти принципами і сучасними методами управління в різних сферах діяльності;
 • організовувати безперервне підвищення рівня професійної компетентності персоналу державної служби в державному органі;
 • заохочувати працівників для отримання найвищих результатів;
 • встановлювати пріоритети в роботі та ефективно використовувати робочий час;
 • володіти інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання рівня результатів службової діяльності державних службовців;
 • прогнозувати розвиток персоналу, планувати кар’єру державних службовців, забезпечувати їх навчання та здійснення постійного моніторингу ефективності роботи;
 • чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати;
 • інформувати вищі державні органи про стан справ у певній галузі чи функціональній сфері;
 • проводити наради (апаратні, робочі, координаційні, міжвідомчі), зустрічі на вищому рівні, засідання колегій, в тому числі розширених та виїзних;
 • використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення;
 • безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності;
 • управляти наявними ресурсами, враховуючи потреби та пріоритети організації;
 • ефективно управляти змінами.

 

АКТУАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОК

Модуль 1.  Здійснення економічних, політичних, адміністративних і соціальних реформ в Україні

Тема 1. Основні програмні документи щодо проведення реформ в Україні

Тема 2. Адміністративна реформа у контексті ініційованих Президентом України структурних реформ

Тема 3. Формування державної і регіональної політики

Модуль 2.  Спеціальні правові знання

Тема 1. Конституційне право України

Тема 2. Спеціальне законодавство, що регулює питання проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Тема 3. Публічно-правове регулювання взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю

КОМУНІКАТИВНИЙ БЛОК

Модуль 1. Мова як основний компонент управлінської компетентності лідера

Тема 1. Мова і мовлення в структурі державного управління

Тема 2. Система української національної мови як об’єктивної реальності

Тема 3. Мовні комунікації як основний компонент публічної діяльності лідера

Модуль 2. Лідерство та ефективна комунікація

Тема 1. Основи ефективної комунікації. Робота з комунікативними бар’єрами

Тема 2. Майстерність ділового спілкування

Тема 3. Мистецтво ведення переговорів

Тема 4. Передумови ефективної роботи

Модуль 3. Культура і психологія публічної діяльності лідера

Тема 1. Проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасних умовах

Тема 2. Культура ділового спілкування

Тема 3. Психолого-педагогічні аспекти спілкування в процесі управлінської діяльності

Тема 4. Маніпуляції в спілкуванні як технології управління процесами взаємодії людей

Тема 5. Психологічні умови створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

Тема 6. Конфлікти в управлінській діяльності та способи їх регулювання

Тема 7. Етикет державних службовців

Тема 8. Корпоративна (організаційна) культура в державних установах

ЛІДЕРСЬКИЙ БЛОК

Модуль 1. Теоретичні основи лідерства

Тема 1. Лідерство як соціально-економічний феномен

Тема 2. Соціально-психологічні аспекти лідерства

Тема 3. Кар’єра державного службовця

Модуль 2.  Лідерство: управлінський аспект

Тема 1. Основні підходи до уявлення лідерства та теорії лідерства

Тема 2. Типологія лідерів та їх функції

Тема 3. Сутність та функції керівництва

Тема 4. Типологія керівництва

Тема 5. Лідерство та керівництво: загальні та особливі риси. Імідж лідера

Модуль 3.  С тратегічне мислення та встановлення напрямів

Тема 1. Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності

Тема 2. Лідер як провідник реформ, управління змінами

Модуль 4. Стратегічне управління людськими ресурсами

Тема 1. Сучасні підходи до управління людськими ресурсами

Тема 2. Управління персоналом

Тема 3. Основи групової взаємодії. Співробітництво і робота в команді

Тема 4. Роль органів влади в вирішенні колективних трудових спорів

Модуль 5.  Розвиток потенціалу лідера

Тема 1. Психологічна оцінка лідерських якостей

Тема 2. Складання планів розвитку лідерських якостей

Тема 3. Особистісний розвиток лідера

Тема 4. Впевнена поведінка як основа ефективної взаємодії

Тема 5. Лідер як наставник

УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК

Модуль 1.  Управління службою в державному органі та органі місцевого самоврядування

Тема 1. Управління службою в державному органі та органі місцевого самоврядування

Тема 2. Конкурсний відбір на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Тема 3. Забезпечення виконання правил внутрішнього службового розпорядку

Тема 4. Оцінювання результатів службової діяльності персоналу

Тема 5. Підвищення рівня професійної компетентності та просування по службі персоналу

Тема 6. Планування роботи персоналу

Тема 7. Організація діловодства та контролю в органі влади

Тема 8. Особистий прийом громадян, розгляд їх звернень

Модуль 2. Сучасні тенденції в управлінні

Тема 1. Проектний менеджмент

Тема 2. Управління ризиками

Тема 3. Раціональне управління ресурсами

Модуль 3. Т ехнологія підготовки та прийняття управлінських рішень

Тема 1 Управлінські рішення в органах влади

Тема 2 Технологія прийняття управлінських рішень

Модуль 4.  Аналітичне забезпечення державного управління

Тема 1. Процес вироблення політики

Тема 2. Різновиди документів в інформаційно-аналітичній діяльності

Тема 3. Практичне використання аналітичних документів

Тема 4. Перспективи розвитку аналітичних документів

Модуль 5. Організація надання послуг органом влади

Тема 1. Базові аспекти доктрини адміністративних послуг

Тема 2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг

Тема 3. Вимоги до Центру надання адміністративних послуг та заходи щодо його створення

Модуль 6. Самоменеджмент

Тема 1 Управління часом

Тема 2 Управління емоціями та стресом

Вихідний контроль (комплексне тестування)

 

 

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Призначення програми: підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ й організацій, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади (далі - керівники підприємств).

Підвищення кваліфікації спрямоване на:

-  фахове удосконалення та оновлення знань і вмінь, які впливають на ефективність діяльності керівників підприємств;

 • здобуття додаткових професійних знань і вмінь відповідно до кваліфікаційної характеристики посади.

Зміст програма підвищення кваліфікації складається з трьох складових: загальної, функціональної та галу­зевої.

Загальна складова передбачає вивчення загальних питань державного управління, удосконалення та оновлення загальних знань і умінь з правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань, які впливають на діяльність керівника.

Функціональна складова передбачає оновлення та здобуття додаткових професійних знань і умінь відповідно до посадово-професійної приналежності слухачів.

Галузева складова передбачає уза­гальнення позитивного досвіду та вивчення новітніх досягнень у певній галузі виробничо-економічної діяльності.

Навчання за галузевою складовою має бути спрямоване на удосконалення слухачами організації своєї роботи, розробку та здійсненню заходів щодо підвищення її ефектив­ності.

Нормативні модулі передбачають: основні соціально-гуманітарну, правову, економічну, управлінську та психолого-педагогічну підготовки, обов’язкове набуття знань, вмінь і навичок, необхідних для оцінки та прийняття управлінських рішень керівником конкретного підприємства, установи або організації.

Вибіркові модулі передбачають: додаткові фундаментальну, фахову та галузеву підготовки, набуття знань, вмінь і навичок, обумовлених регіональними завданнями, індивідуальними потребами керівника державного підприємства, установи або організації з урахуванням їх досвіту роботи, умов професійної діяльності, освіти. Перелік вибіркових модулів не є остаточним, він може коригуватись та доповнюватись відповідним навчальним закладом за результатом аналізу потреб в підвищенні кваліфікації керівників.

 

1. Загальна складова

1.1. Конституційно-правові основи державне управління в Україні

1.2. Державне регулювання  економіки

1.3. Організаційно-правові основи господарської діяльності підприємства

1.4. Соціальна та гуманітарна політика

1.5. Екологія та безпека життєдіяльності

2. Функціональна складова

2.1. Стратегічне планування і менеджмент

2.2. Організація управління інвестиційними й інноваційними  проектами на підприємстві

2.3. Управління фінансами

2.4. Маркетинг

2.5. Менеджмент кризових ситуацій *

2.6. Управління персоналом

2.7. Самоменеджмент *

3. Галузева складова

3.1. Галузевий менеджмент *

3.2. Регіональне управління економікою

3.3. Інформаційні технології

3.4. Діловий етикет, формування іміджу керівника, міжнародний протокол і етикет

3.5. Вивчення досвіду та практики роботи підприємств *

Перевірка знань слухачів